sprzedaż / przejęcie biznesu

sprzedaż biznesu

Zajmujemy się na zlecenie udziałowców lub akcjonariuszy kompleksową obsługą procesu sprzedaży całości biznesu lub jego części – od znalezienia inwestora do zamknięcia sprzedaży. Transakcja najczęściej obejmuje sprzedaż 100% udziałów lub ich pakietu większościowego – alternatywnie, aktywów przedsiębiorstwa – i dzieli się na następujące etapy:

 1. przygotowanie biznesu do transakcji
  Dobrze rozumiemy punkt widzenia inwestora i wiemy co przy zakupie biznesu jest dla niego ważne; znaczenie właściwego przygotowania sprzedaży jest kluczowe dla sukcesu transakcji. W ramach tego etapu:
  – poznajemy biznes, analizujemy jego sytuację finansową, prawną oraz operacyjną by najlepiej przedstawić jego atuty oraz odpowiednio wcześniej rozwiązać problemy; problemy zdiagnozowane przez kupującego mogą istotnie obniżyć cenę sprzedaży,
  – przygotowujemy dokumentację informacyjną dla inwestorów właściwie prezentującą pozycję biznesu i perspektywy jego rozwoju,
  – sporządzamy model finansowy i projekcje rozwoju wraz z prognozami finansowymi,
  – przygotowujemy wycenę biznesu będącą merytorycznym punktem wyjścia do rozmów z inwestorami o warunkach transakcji.
 2. kontakt z inwestorami
  Kontaktujemy się z wybranym gronem potencjalnych inwestorów, najbardziej adekwatnym do danej transakcji – na tym etapie mają miejsce prezentacje spółki, spotkania inwestorów z udziałowcami i zarządem spółki, pozyskiwanie dodatkowych informacji przez inwestorów.
 3. wstępne oferty i negocjacje
  Po zapoznaniu się z biznesem inwestorzy przedstawiają wstępne oferty, na ich podstawie wybieramy finałowe podmioty do dalszego etapu transakcji.
 4. due diligence
  Wybrani inwestorzy zainteresowani są dokładnym zbadaniem sytuacji prawnej, finansowej, podatkowej i biznesowej przedsiębiorstwa. Nadzorujemy i koordynujemy proces, by przebiegał sprawnie. Prowadzimy komunikację z inwestorami w zdefiniowanych ramach czasowych.
 5. dokumentacja transakcyjna i zamknięcie
  Po potwierdzeniu najkorzystniejszej oferty przygotowujemy komplet dokumentacji prawnej związanej z transakcją, oferujemy pełne wsparcie w jej negocjacjach i zarządzamy przebiegiem procesu aż do zamknięcia.

Efekty naszych prac:
maksymalizacja ceny – dzięki odpowiedniemu prowadzeniu procesu i kontaktami z szerokim gronem inwestorów uzyskujemy najwyższą możliwą wycenę biznesu,
– efektywność – przeprowadzamy transakcję w zdyscyplinowany sposób, co skutkuje najkrótszym możliwym czasem jej realizacji oraz na wstępnym etapie eliminujemy niewiarygodnych / nieuczciwych inwestorów,
– poufność – dzięki zdyscyplinowanemu podejściu informacja o prowadzonym procesie nie przenika poza zdefiniowane, niewielkie grono osób,
– bezpieczeństwo prawne sprzedającego – bogate doświadczenie prawne w procesach transakcyjnych pozwala nam zminimalizować wpływ transakcji na sytuację prawną sprzedającego i jego ryzyka po zamknięciu, w szczególności ograniczyć ryzyko roszczeń kupującego wobec sprzedającego, członków organów lub innych interesariuszy.

 

przejęcie biznesu

Na zlecenie inwestorów branżowych, finansowych lub indywidualnych przeprowadzamy akwizycję biznesów zgodnych z kryteriami kupującego. Przeprowadzamy analizę rynku i branży, odnajdujemy właściwe podmioty, przygotowujemy komplet dokumentacji prawnej (oferty wstępne, listy intencyjne, warunki współpracy, umowy), negocjujemy warunki transakcji.
Opcjonalnie przeprowadzamy finansowe, prawne i rynkowe badanie due diligence, przygotowujemy model finansowy, projekcje finansowe i wycenę przedsiębiorstwa, pomagamy w strukturyzacji transakcji (cena, sposoby i warunki płatności, źródła finansowania) i negocjacji jej warunków oraz pomagamy inwestorowi zaaranżować finansowanie akwizycyjne na jego zakup. Możemy również przygotować plan integracji post-transakcyjnej (PMI, post-merger interation), który definiuje zmiany do przeprowadzenia w biznesie po przejęciu, działania maksymalizujące korzyści z zakupu biznesu dla kupującego. Na życzenie inwestora nadzorujemy następnie postępy w jego wdrażaniu.


Wróć do strony usługi →

 • EN