exit planning / zarządzanie wartością

przygotowanie biznesu do sprzedaży

Często zdarza się, że udziałowcy chcący sprzedać swoje przedsiębiorstwo nie są w stanie uzyskać ceny sprzedaży odpowiadającej ich oczekiwaniom i wyobrażeniom na temat wartości biznesu. Oprócz ich emocjonalnego stosunku do własnego przedsięwzięcia, które odgrywa tu pewną rolę, bardzo istotne są obiektywne przyczyny tego stanu: niska efektywność operacyjna biznesu, nieadekwatna struktura finansowania, niedoskonała struktura zarządzania czy brak mechanizmów informacyjnych lub kontrolnych.
 
Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu na polu transakcyjnym, restrukturyzacyjnym i zarządzania wartością, jesteśmy w stanie określić jaka wycena biznesu jest możliwa do osiągnięcia, a także wskazać program działań, który umożliwi tą wycenę na przestrzeni najbliższych 2-4 lat.
W ramach exit planning:

  • dokonujemy przeglądu strategii biznesu, jego planów i kierunków działania – metod ich osiągnięcia, rekomendując w razie potrzeby zmiany w tym zakresie
  • detalicznie analizujemy działalność operacyjną przedsiębiorstwa, definiujemy obszary możliwe do poprawy i niezbędne działania (struktura przychodów, klientów, poprawa marżowości, optymalizacja kanałów dystrybucji, efektywność kosztów stałych)
  • ustalamy zestaw KPIs krytyczny do monitorowania postępów w osiąganiu celów założonych przez biznes
  • analizujemy strukturę finansowania przedsiębiorstwa i rekomendujemy możliwe do wprowadzenia zmiany (refinansowanie / zmiana struktury finansowania) 
  • oceniamy strukturę organizacyjną i rekomendujemy niezbędne lub wskazane zmiany (bardzo istotna druga linia zarządzania, przejrzystość struktury plus eliminacja nieefektywności)
  • projektujemy system planistyczno-controllingowy i rekomendujemy wdrożenie systemu informacji zarządczej. Dostarcza on danych wejściowych do bieżącego zarządzania biznesem i monitorowania realizacji strategii i jest zarazem źródłem danych o biznesie dla inwestora, dla którego jakość informacji otrzymywanej o biznesie i poczucie jej pewności jest czynnikiem bardzo istotnie wpływającym na finalną cenę.

 
Nasze działania wspiera w razie potrzeby szereg ekspertów rynkowych (najczęściej skuteczni dyrektorzy z poziomu zarządów rosnących firm), których dobieramy adekwatnie do konkretnego przypadku.

Po zdefiniowaniu planu zwiększenia wartości jesteśmy gotowi sprawować nadzór nad jego realizacją, bądź to z poziomu członka rady nadzorczej, bądź jako niezależny doradca.

 

monitoring biznesu i nadzór korporacyjny

Właścicielom niezaangażowanym w bieżącą działalność przedsiębiorstwa, chcącym zwiększyć swoją wiedzę na temat rzeczywistej sytuacji bilansowej i wynikowej biznesu bądź podejrzewającym nieuczciwość zarządu lub wspólników oferujemy detaliczny przegląd bieżącej sytuacji finansowej spółki i wskazanie nieprawidłowości, jeśli faktycznie mają miejsce. Dodatkowo wynikiem przeglądu jest lista rekomendowanych działań do poprawy sytuacji finansowej i wynikowej przedsiębiorstwa wraz z harmonogramem wdrożenia. W przypadku konieczności podjęcia kroków prawnych przeciwko określonym osobom dokładnie określamy roszczenia, szanse ich skuteczności oraz realizujemy je na drodze sądowej lub pozasądowej.
Na życzenie właściciela / wspólnika sprawujemy nadzór korporacyjny nad jego spółką i nad wdrażaniem wspólnie ustalonych kroków poprawiających jej sytuację.


Wróć do strony usługi →

  • EN